Googles annonsemodell vs. tradisjonell annonsering

mandag, desember 05, 2005

Hvordan fungerer Googles-annonsering sammenlignet med tradisjonell annonsering?


Overordnede målsettinger ved markedsføring over internett er de samme som man forbinder med tradisjonell markedsføring. Tradisjonell annonsering kan ha ulike målsettinger som ledd i en kommunikasjonsstrategi, men generelt vil overordnede målsettinger følge AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action). De to første målsettingene isolert bidrar til Branding, mens de to siste bidrar til ønsket handling eller kjøp. Forskjellen på tradisjonell annonsering og internettannonsering ligger mest i teknikker og verktøy som benyttes for å nå de overordnede målsettinger (Larsen, 2003).

Internett har en del særpreg som skiller det fra de vi kjenner som tradisjonelle kanaler: TV, radio, utendørsreklame, postkassereklame, aviser , ukeblader, fagblader og kino .

Tradisjonelle medier Internett
Monolog Dialog
Tilbudsside-tenkning (push) Etterspørsel-tenking (pull)
En-til-mange-medier En-til-en-medium, eller en-til-forholdsvis-mange-medium
Andre ei
er mediet Virksomheten eier selv en del av mediet
Kunden som mål Kunden som partner
Konfronterende medier Konsulterende medium
(Larsen, 2003)

Ved å lukke øynene for internettets særpreg, mener vi at man ikke får utnyttet de nye mulighetene man faktisk har til å nå overordnede målsettinger. Første generasjon annonsering på internett bar preg av å være tradisjonell annonsering digitalisert og overført til nett. Vi kunne laste ned fargebrosjyrer med gule svarkuponger som måtte printes ut, fylles ut med penn, og sendes postalt til annonsøren.

Først pull - så push
På internett er det forbrukeren som tar kontakt i den første fasen. Oppgaven blir derfor å gjøre seg attraktiv for de som kommer på besøk. Krav til egenskaper som skaper oppmerksomhet, interesse, valg og handling er forsatt viktig for å få kontakt og effekt. Når kontakten med kundene er etablert kan strategien endres til å skyve kvaltets- og kundetilpasset informasjon til brukere/kjøpere - push.
I tradisjonell annonsering via trykte medier, TV/radiospotter fungerer dette veldig annerledes. Her er man tilstede med sitt budskap på en arena der kunder/brukeren er tilstede rutinemessig - ofte med et annet mål enn å bli utsatt for reklame. Vi kan derfor tenke oss at brukeren/kunden er mer mottagelig for påvirkning i en selvvalgt setting enn i en setting der annonsører skriker etter oppmerksomhet rundt noe du slumpmessig kan ha interesse av.

Internettets sterkeste side som annonsekanal er knyttet til kanalens reaksjonsegenskaper, det vil si evnen til å få i stand en dialog med kunden/brukeren.
Andre viktige egenskaper den har i forhold til tradisjonelle medier er:

Styrker og svakheter ved Internett som mediekanal
(Strauss. 2006)

Kostnadseegenskaper + Fortsatt lave formidlingskostnader
Reaksjonsegenskaper + Høy
Mediemiljøet - Relativt ugunstig
Påtrengenhet - Høy for pop-up, spam + Lav for øvrige
Presentasjonsegenskaper + Audiovisuelle virkemidler
+ Hendelsesforløp (statisk, dynamisk)
+ Dialog eller monolog
-/+ Antall symboler - mengde
- Kvaliteten på symbolene
Distribusjonsegenskaper - Dårlig dekning*
- Dårlig rekkevidde*

* Dette endres nå i takt med at medieevanene endres kraftig til fordel for internett. For enkelte aktører som feks Googles søkemotor er dekning og distribusjonsegenskapene meget gode.

Sammenligner vi tradisjonell annonsering med internettannonsering ser vi at det innen tradisjonelle kanaler finnes forskjeller som annonsørene må ta hensyn til i sine kommunikasjonsløsninger. Tabellen som innleder dette avsnittet viser dette.