Googles annonsemodell vs. tradisjonell annonsering

mandag, desember 05, 2005

Googles modell for søkeordmarkedsføring - er det en e-revolusjon vi nå bør ta stilling til?


Vi opplever i år for første gang at norske annonsører bruker mer penger på internettreklame enn TV-reklame. Vi leser i aviser fra inn og utland at folk bruker mer og mer tid på internett - i noen aldersgrupper har internett passert TV i antall timer pr døgn. Det er hype-stemning rundt temaet internettannonsering - og det kommer stadig nye begreper og konsepter som henger seg på det som er etablert.

Det finnes mye informasjon om temaet, og det dukker stadig opp nye løsninger som skaper nye og interessante utfordinger for annonsørene,

Google er en sentral aktør i den forstand at 80% av alle personer i verden med internetttilgang er berørt av Googles tjenester.

Med Google Adword tilbys annonsører en kontaktmulighet med andre kvaliteter enn tradisjonell internettannonsering. Med Google AdSense tilbys webeiere et annonseinntektsprogram som gir både inntekter og tilpassede/relevante annonser. Alt sammen er pakket inn i meget enkle gjør-det- selv verktøy, det virker troverdig og inngangsbilletten og risikoen er lav.

Vi har sett på hva Googles annonsemodell inneholder og vurdert den opp mot tradisjonell annonsering. Etter at prosjektgruppen selv har gjennomført en AdWord kampanje, og inngått avtale om AdSense med Google har vi dannet oss en oppfatning av modellenes sterke og svake sider og om systemet fungerer så bra som det forespeiles annonsører og webeiere.

Google er verdens største søkemotor

Googles søketeknologi og brukergrensesnittdesign skiller Google fra de fleste andre søkemotorer. I stedet for å bruke bare søkeord eller metasøkteknologi, baseres Google på PageRankTM-teknologi, som skal sikre at de viktigste resultatene alltid vises først. Googles automatiserte søkemetoder skal også utelukke menneskelig manipulering. Hovedresultatfeltet er strukturert slik at ingen kan kjøpe en høyere plassering eller kommersielt endre resultatene.

Google er i følge comScore Media Matrix 12/2004 den største søkemotoren i Norge med en rekkevidde på over 48 %. De er også det niende mest populære webområdet i Norge og har sammenlagt over 1,6 mill unike besøkende. Google viderefører 52 % av all søkebasert trafikk som går til norske nettsteder.

Google-nettverket når som nevnt pt. 80 % av verdens nettbefolkning og inkludert i denne nettverksdefinisjonen er Googles egne tjenester som Froogle og GMail i tillegg til andre samarbeidende søkemotorer som amazon.com, america.online og EarthLink. Ulike større innholdsleverandører er også med i samme nettverk; New York Times og iVillageAbout.com

Hva kjennetegner Googles annonsemodell?

Relevans for søkere/brukere og ytelsesbasert for annonsør
Kjernen i Googles annonsemodell er at brukernes søkeord styrer hvilke annonsører de møter på sin treffside. Annonsørene kan selv definere hvilke søkeord de vil matches med og kan dermed skreddersy sin annonse til å ha størst mulig relevans i forhold til søkeordene. I tillegg betaler de kun pr. klikk på sine annonser. Googles annonsemodell er en derfor en ytelsesbasert tjeneste.


Det er enkelt å benytte tjenestene
Vi antar at Googles popularitet skyldes kvaliteten på treff kombinert med enkelhet. Med kvalitet mener vi relevante treff som ikke er kjøpt og betalt. For annonsørene er Googles annonsemodell også meget enkel å forstå og ta i bruk. I løpet av en halvtime er det mulig for en annonsør å ha registrert seg som annonsør og utarbeidet en kampanje med søkeord, kampanjebudskap, geografisk nedslagsfelt, fremdrift, budsjett, betalingsavtale m.m. Brukerveiledningene er av god kvalitet og det er enkelt å forstå konseptets grunnidé, muligheter og begrensninger.

Annonsører betaler bare for de kunder de ønsker
En annonsør definerer selv om hans annonse skal fremkomme på trefflisten til alle som søker på "rørlegger" eller om søket også skal inneholde ordene "Oslo, kvalitet, under bordet og Polsk" for at annonsen skal fremkomme. En annonsør som ønsker å ha med alle disse søkeordene vil få vist sin annonse færre ganger - men han treffer de få som er på jakt etter akkurat det han ønsker å tilby.

Muliggjør pullstrategi
Kundene oppsøker annonsørens tilbud pga relevans. Gjennom Google Search kommer kundene i kontakt med annonsørens tilbud ved selv å aktivt søke etter informasjonen. Gjennom GoogleMail vil ord og utrykk i epost kunne utløse relevante annonser - og det samme vil kunne skje på nettsteder, blogger etc, med Google-annonser (AdSense).

Konkurransedyktige annonsepriser – automatisk justering
Googles annonsetjenester er relativt nye og lavt priset for øyeblikket. Det er innebygde verktøy i avtaler som inngås at klikkprisen skal ligge under definerte konkurrenters priser. Samtidig er det mekanismer i prissystemet som gjør at annonsører som er villige til å betale mest får beste plassering på treffsidene.

Produkter og tjenester i Googles annonsemodell pr. 8. november 2005

Google AdWords – for annonsører

Dette er et annonseringsprogram for internett basert på søkeord. Annonsene vises til brukere som søker på søke- og/eller innholdssider på Internett som er relevant for deres søkeord. Det er utviklet for både små og store bedrifter, gir god kontroll over utgiftene og gir stor fleksibilitet ved gjennomføring av kampanjer.
Annonsøren kan selv opprette annonsen i fire enkle trinn.

1. Valg av kundemålgruppe – man velger hvor annonsen skal vises ved å angi land, by eller områder. Systemet kan registrere søkerens IP-adresse for å se hvor hun søker fra. Dette kan imidlertid slå feil ut hvis IP-adressen er registrert et annet sted enn der søkeren befinner seg.

2. Opprette annonse – her registrerer man hva som skal stå i annonsen og hvilke søkeord man skal ha for å utløse annonsen. Man kan også få hjelp til å finne de mest optimale søkeordene for annonsen.

3. Angi priser – man angir høyeste pris per klikk og et daglig budsjett. Hvis man for eksempel har til hensikt å bruke et visst beløp pr måned, deler man dette på antall dager og får en pris pr dag. AdWords-systemet kommer også med et anbefalt dagsbudsjett.

4. Registrering – etter registrering blir annonsen publisert nesten umiddelbart.

Eksempel på AdWords-annonser:

Sponsede lenker
Finn Kjøpesenter

På eniro.no finner du det du søker.
Eniro - Find it Easy
www.eniro.no

Ny lampe?
Moderne lamper til
overraskende lave priser
www.bolia.com

Google Advertising Professionals

Dette er et gratis verktøy for profesjonelle brukere/annonsører som administrerer eller ønsker å administrere flere AdWords-kundekontoer.
For eksempel store annonsører med flere kontoer eller tredjepartsbyråer som håndterer og optimaliserer flere kontoer.
Man får en kundbehandlerkonto, Mitt kundesenter, som fungerer som en hovedkonto med tilgang til alle AdWords-kontoene man er tilknyttet. På den måten har man full oversikt og lettere tilgang til alle kontoene. Google tilbyr gratis opplæring og muligheten til å bli en kvalifisert og godkjent bruker.

Google AdSense – for webutgivere

Google Adsense er et annonseringsprogram der man kan tjene penger på eget nettsted ved å gi plass til relevante annonser på hjemmesiden.
Annonseringsmodulen er todelt. Modul 1 tilbyr relevant annonsering som passer til innholdet på eget webområde, modul 2 er å opprette en Google søkeboks på eget område. Annonsene som vises kommer fra AdWords. ”Informasjon” og hjelpområdet gir utfyllende informasjon og veiledning. Noen oversikt over inntjeningsgrunnlaget får man ikke. Webutgiver står fritt til å velge annonsens størrelse og plassering, dette kan også endres fortløpende.

Ved godkjent søknad mottar man en publisherkode og et Javascript, som legges i nettstedscriptet. Når så en bruker kommer på nettstedet, aktiviseres Java koden og kontakter Googlesyndication databasen, som sender annonser basert på best mulig match mellom nøkkelordene i AdWords og tekstinnhold på nettstedet. Den annonsøren som betaler best prioriteres. Dersom innholdet på nettstedet endres, endres også annonseinnholdet.

Faktorer som påvirker inntekten kommer blant annet an på hvor stor trafikk nettstedet generer og hvordan annonsene er plassert. Hvis AdWords nøkkelord har høy pris (de mest ettertraktede søkeordene koster mest) resulterer dette i en potensielt høy inntekt.

Hovedpoenget med Adsense er å tjene penger på nettstedet samtidig som man skaper økt interesse på grunn av relevante annonser.

Hvordan fungerer Googles-annonsering sammenlignet med tradisjonell annonsering?


Overordnede målsettinger ved markedsføring over internett er de samme som man forbinder med tradisjonell markedsføring. Tradisjonell annonsering kan ha ulike målsettinger som ledd i en kommunikasjonsstrategi, men generelt vil overordnede målsettinger følge AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action). De to første målsettingene isolert bidrar til Branding, mens de to siste bidrar til ønsket handling eller kjøp. Forskjellen på tradisjonell annonsering og internettannonsering ligger mest i teknikker og verktøy som benyttes for å nå de overordnede målsettinger (Larsen, 2003).

Internett har en del særpreg som skiller det fra de vi kjenner som tradisjonelle kanaler: TV, radio, utendørsreklame, postkassereklame, aviser , ukeblader, fagblader og kino .

Tradisjonelle medier Internett
Monolog Dialog
Tilbudsside-tenkning (push) Etterspørsel-tenking (pull)
En-til-mange-medier En-til-en-medium, eller en-til-forholdsvis-mange-medium
Andre ei
er mediet Virksomheten eier selv en del av mediet
Kunden som mål Kunden som partner
Konfronterende medier Konsulterende medium
(Larsen, 2003)

Ved å lukke øynene for internettets særpreg, mener vi at man ikke får utnyttet de nye mulighetene man faktisk har til å nå overordnede målsettinger. Første generasjon annonsering på internett bar preg av å være tradisjonell annonsering digitalisert og overført til nett. Vi kunne laste ned fargebrosjyrer med gule svarkuponger som måtte printes ut, fylles ut med penn, og sendes postalt til annonsøren.

Først pull - så push
På internett er det forbrukeren som tar kontakt i den første fasen. Oppgaven blir derfor å gjøre seg attraktiv for de som kommer på besøk. Krav til egenskaper som skaper oppmerksomhet, interesse, valg og handling er forsatt viktig for å få kontakt og effekt. Når kontakten med kundene er etablert kan strategien endres til å skyve kvaltets- og kundetilpasset informasjon til brukere/kjøpere - push.
I tradisjonell annonsering via trykte medier, TV/radiospotter fungerer dette veldig annerledes. Her er man tilstede med sitt budskap på en arena der kunder/brukeren er tilstede rutinemessig - ofte med et annet mål enn å bli utsatt for reklame. Vi kan derfor tenke oss at brukeren/kunden er mer mottagelig for påvirkning i en selvvalgt setting enn i en setting der annonsører skriker etter oppmerksomhet rundt noe du slumpmessig kan ha interesse av.

Internettets sterkeste side som annonsekanal er knyttet til kanalens reaksjonsegenskaper, det vil si evnen til å få i stand en dialog med kunden/brukeren.
Andre viktige egenskaper den har i forhold til tradisjonelle medier er:

Styrker og svakheter ved Internett som mediekanal
(Strauss. 2006)

Kostnadseegenskaper + Fortsatt lave formidlingskostnader
Reaksjonsegenskaper + Høy
Mediemiljøet - Relativt ugunstig
Påtrengenhet - Høy for pop-up, spam + Lav for øvrige
Presentasjonsegenskaper + Audiovisuelle virkemidler
+ Hendelsesforløp (statisk, dynamisk)
+ Dialog eller monolog
-/+ Antall symboler - mengde
- Kvaliteten på symbolene
Distribusjonsegenskaper - Dårlig dekning*
- Dårlig rekkevidde*

* Dette endres nå i takt med at medieevanene endres kraftig til fordel for internett. For enkelte aktører som feks Googles søkemotor er dekning og distribusjonsegenskapene meget gode.

Sammenligner vi tradisjonell annonsering med internettannonsering ser vi at det innen tradisjonelle kanaler finnes forskjeller som annonsørene må ta hensyn til i sine kommunikasjonsløsninger. Tabellen som innleder dette avsnittet viser dette.

.. og hvordan er Googles annonsemodell sammenlignet med tradisjonell internett-annonsering?

Med tradisjonell internettannonsering mener vi her første generasjons annonseringsløsninger med ulike former for bannerannonser på portaler, nettsider, søkemotorer og i e-post. Denne formen for annonsering har i sin utforming bygget på de samme grunnprinsipper og modeller som i tradisjonell papir- og eterbasert annonsering. Annonsørene betaler for å få plass på et nettsted som man håper og tror (ut fra analyser og undersøkelser) har potensial til å gi kontakt med ønskede kunder. Betalingsformen kan være fast pris pr periode og/eller i kombinasjon med en pris pr visning eller klikk på annonser .

Bannerannonsering og pop-up annonser er godt kjent for de fleste annonsører, men denne annonseformen sliter med synkende oppmerksomhet fra publikum, målt i forhold til antall visninger som reklamen får. Annonsørene svarer på dette ved å gjøre annonsene større, lage mer bevegelse og interaktivitet, tilføre lyd, med mer. Portalen AOL besluttet for noen år siden med øyeblikkelig virkning å forby pop-up annonser på portalen, selv om det på kort sikt ville bety en kraftig nedgang i inntektene. Det kommer stadig nye annonsefilterløsninger på markedet, og vi tar det som et tegn på at behovet for slike tjenester øker og at mange brukere ønsker å verne seg mot uønsket reklame. Automatiske reklamefiltre, pop-up blockers, etc. er det imidlertid lite å gjøre med.

Tradisjonell internettmarkedsføring har visningsbasert prissetting basert på historiske data om potensielle lesere/kunder i tillegg til klikkbasert prissetting. I takt med at stadig flere brukere finner veien til nettsider har prisen for visninger steget ( http://propaganda-as.no/php/art.php?id=281772), slik at vi i dag har et døgn-prisnivå på for eksempel toppbannere på store portaler som tilsvarer prisen for helside annonser i riksedekkende aviser. (ref. prisliste DN-nett, VG-nett).

Googles annonsemodell utelukker ikke eller overgår ikke nødvendigvis andre løsninger som allerede finnes på nettet, men den kan gi annonsører en ny og interessant måte å få kontakt med kunder/brukere. Siden prissettingen er basert på ytelse, pris pr klikk og ikke visning, er dette en annonseform som demper risikoen for fiaskoinvesteringer. Lager man en dårlig kampanje med dårlige søkeord risikerer man bare å få færre klikkere og dermed en lav regning eller det tar lengre tid å få det antall klikk du har betalt for. Forutsigbarheten blir dermed større. Du vet hva du kan forvente av antall besøk til ditt nettssted, og du vet hvor mye du betaler pr besøkende.

I sin form er Googles annonser meget nøkterne rett-på-sak tekstannonser. Det gir begrensninger til hvilke type budskap som egner seg. Det vil ikke være egnet til å skape stor oppmerksomhet, men det vil gjøre at kunder oppsøker din virksomhet - i den takt og omfang de finner det for godt. Slik sett vil Google-annonsering kunne være en effektiv motor/robot som gjør mye av fotarbeidet i annonseringen.

Ønsker man stor oppmerksomhet, påvirke følelser, fortelle en historie, eller brande sin virksomhet eller produkt bruker man fortsatt tradisjonelle kanaler innenfor trykk, eter og internett. Vil du at mennesker som er interesssert i din virksomhet skal ta kontakt med deg, bruker du Googles AdWord kampanje i tillegg. Det koster fortsatt lite, ingen utviklingskost, og du betaler for så mange besøkende du vil ha.

Alt dette forutsetter at Google har en dekning og distribusjon som er så god at du som annonsør oppnår det antall besøkende du er fornøyd med. En gjennomført AdWords kampanje vil gi det svaret raskt.

Google søkemotor er en suksessfaktor
Det finnes flere aktører på søkemotormarkedet, bl.a. Kvasir, Sesam, MSN. Yahoo og Altavista. Felles for disse at de består av søkeroboter og kataloger. Robotene er datamaskiner som vurderer nettstedenes innhold, mens katalogene har redaktører som vurderer relevans og innhold mot betaling. Google har en lederposisjon de har oppnådd med sin store dekning, og de muligheter de har til produktutvikling på tvers av sine ulike konsepter (GMail, GBase, GEarth, Froogle m.fl).
Uten denne dominerende stillingen på søkemotormarkedet ville ikke Googles annnonsemodell hatt samme potensial. I det øyeblikk norske kunder/brukere foretrekker Sesam som søkemotor fremfor Google vil det ikke være like interessant å benytte AdWord kampanjer fordi dekningen blir for dårlig.

Hva kan Google Adsense bety for webeiere i forhold til annonseinntekter?
For webeiere med etablerte annonseløsninger tror vi at AdSense vil kunne gi nye inntekstmuligheter i begrenset omfang. Du kan ikke påvirke hvilke annonser du skal få på nettstedet ditt og det vil for mange være uakseptabelt. Vi vil senere redegjøre nærmere for hvem vi tror vil ha størst glede av AdSense.

Hvilke bransjer og virksomheter vil påvirkes av Google-annonsering?

Deler av Googles annonsemodell representerer nye muligheter for annonsører og webutgivere. Det betyr i første omgang at markedsførere og markedsføringsrådgivere må tilegne seg ny kunnskap og erfaring - og at annonsører må ta stilling til hvilken plass denne formen for internettannonsering skal ha i deres markedsføring.

Vi vurderer at Googles annonsemodell har potensial til å ha betydning for enkelte bransjer og virksomheter.

  • Globalisering - Googles brede nedslagsfelt og pt store oppslutning gjør det mulig for lokale virksomheter å få kunder over hele verden.

  • Markedsføringsrådgivere - man får en kanal med nye egenskaper som må læres, erfares, bearbeides og integreres i markedsføringsplanen. Det vil i økende grad være etterspørsel etter disse tjenester/kunnskap.

  • Nisje-/delleverandører - det kan bli en ”ny vår” for slike som selger produkter eller tjenester som er en del av noe som i seg selv har et begrenset marked med få kjøpere. Feks. Hurtigpizza-stekeovnleverandøren som til vanlig må selge gjennom noen få grossister, men som nå kan treffe mange potensielle kjøpere ved å henge seg på de riktige søkeordene gjennom AdWords-kampanjer.

  • Modusbasert markedsføring der annonsører får innpass og mulighet til interaktivitet i kundesituasjoner/prosesser. F.eks. rengjøringsbyrået, speditøren og energiselskapet som gjennom AdWord-kampanje kan nå frem til personer som er i en flytteprosess og som søker på ord som "flytting".

  • AdWords-modellen åpner for geografisk definering av aktiviteter, noe som kan gi nye muligheter til bransjer som har fordel av å dominere et begrenset geografisk område i en periode. F.eks. lampekjeden med 60 butikker i Norge som ønsker å dominere de riktige søkeordene i en begrenset periode.

  • AdSense er ferdig pakkeløsning til nettsteder som til nå ikke har kunnet organisere seg til egne annonseinntekter.

Vurdering av AdSense - programmet som gir webeiere inntektsmuligheter

Ved bruken av AdSense, er som tidligere nevnt relevans mellom innhold på nettsiden og nøkkelordene i annonsen det avgjørende. De store og veletablerte nettstedene ser ut til å holde seg til tradisjonelle bannerannonser. Disse gir layoutmessig mer farge og liv til nettstedet enn Googles mer enkle annonser bestående av ord. Dersom inntekstgrunnlaget dreier i favør av AdSense vil vi kanskje se en endring i retning av mer bruk av AdSense. Likevel ser vi at noen etablerte og godt kjente nettsteder også har tatt i bruk AdSense. Hos en av de tre store nettlege-stedene www.lommelegen.no bruker de AdSense i tillegg til vanlige bannerannonser.

Det har også etter hvert dukket opp mange nye og gode nettsteder som drives av en eller få personer. Disse nettstedene har ofte en profil som likner på mer kjente og etablerte sider, det vi kan kalle ”originalen”. Typiske her er www.baby.no som har et meget enkelt oppsett og god plass til AdSense-annonser i motsetning til den kjente og profesjonelle www.barnimagen.no som benytter seg av tradisjonell bannerannonsering.

Bloggere og privatpersoner med egne hjemmesider har også sett muligheten av å tjene litt ekstra. Mange blogger inneholder i dag ”Annonser fra Goooooogle” som er temarelaterte AdSense annonser. En del private hjemmesider tar også i bruke både AdSense-annonser og AdSense søk.

På grunn av internetts beskaffenhet og mulighetene for ikke å bli tatt vil det alltid være noen som forsøker å utnytte systemet til å skaffe ekstra og ureglementert trafikk til sine egne nettsteder som også skaffer klikk på annonsene, slik at man får økt inntekt. Google jobber kontinuerlig for å redusere denne formen for misbruk.

Googles AdSense åpner en mulighet til å få inntekt på egen nettside på en enkel måte. Siden det er både enkelt og lett tilgjengelig å etablere AdSense på eget nettsted, ser vi stadig nye brukere av tjenesten. En del blogger som omtaler disse temaer gir inntrykk av at det er stor variasjon i inntektsgrunnlaget.

Pr. dags dato virker det som Google AdSense tenner håp om et inntekstgrunnlag på de ulike nettstedene. Dog ser man muligheten for at det norske språket er en hindring for å kunne generere mange nok klikk på annonsene. Håpet er selvsagt at inntekstgrunnlaget til den enkelte nettstedeier kanskje en gang i fremtiden kan overstige en normal årslønn. Imidlertid virker det som dette er mer sansynlig i land som tilhører større språkgrupper, selv om konkurransen da også er høyere.

Hva kan Googles annonsemodell bety for en handelsbedrift som selger via postordre, nettbutikk, lager og selgere?

SGS Tekstil og Hobby AS.
SGS er et selskap som har sentrallager i Østfold og som selger hobbyartikler til skoler, privatpersoner og hobbybutikker i Norge. Konkurrenten Panduro er største aktør på dette markedet, men SGS er størst i enkelte segmenter. I sortimentet finnes det mange eksempler på varer som har få brukere, for eksempel "skjærekniv til dyptrykk", "styroporkjegler (isopor) i 3 forskjellige størrelser". Disse varene alene gir sjelden mening - men i riktig setting eller kundeprosess kan det selges mye. Gjennom egen kundedatabase utføres det kontinuerlig markedsføring av relevante varer og sesongrelaterte aktiviteter via e-post og eget nettsted - så her har man til en viss grad kontroll over påvirkning og resultater. Utfordringen er å få nye kunder inn i kundearkivet.

For å få nye kunder har man tradisjonelt henvendt seg til et bredt publikum i sin markedsføring, d.v.s. massekommunikasjon i mest mulig relevante kanaler: Hobbyblader, ukepresse, nettannonsering, utendørsreklame, postkassereklame mm.

Googles Adwords vil kunne gi mange nye kunder
Typiske sesong-/temabaserte aktiviteter som har potensial til å utløse stort salg av tradisjonelt "smale" varer er:
• Juleverksted
• Hobbykveld
• Syklubb
• Hekling
• Strikkeoppskrifter
• Kunstmaling
• Hobbykunst
• Kunstnerklubb
• Stilleben
• Akvarell
• Scrapbooking
• Perling

Det er en liten del av befolkningen som er opptatt av disse temaene på heltid. Med dette mener vi at man har det som en lidenskap eller hobby som er viktig nok til at man abonnerer på et fagblad, er medlem i en klubb ol. Likevel ser vi at et betydelig antall personer søker etter mer informasjon om disse temaene hvert år. En test av hvor mange som søker på ord som "kunstnermateriell", "juleverksted", "hobbyartikler" viser dette.

Vi ser også at antall communities, brukerforum, mindre nettsteder og private blogger med disse temaene øker (76.100 treff på Google search på ordet Hobbyartikler). Det er derfor grunn til å anta at en AdWords-kampanje med de rette søkeordene til rett tid kan ha stort potensial til å skaffe SGS flere nye kunder.

Hva skal til for å lykkes?
Riktig utformet annonse - riktige søkeord: Google gir i sin beskrivelse av hvordan en annonse skal utformes, gode råd om valg av søkeord og annonsetekst. Man kan også få beregnet kvaliteten på sine søkeord ved å sjekke de mot oversikter over antall ganger disse ordene har vært søkt etter. Gjennom administrasjonsprogrammet bør kampanjene overvåkes og endres fortløpende i takt med erfaring om respons.

Være tidlig ute: Vi ser at det er mye ledig plass på det vi antar er viktige søkeord og fraser. Ved å være tidlig ute som annonsør vil man kunne dominere og få beste plassering - til en gunstig pris.

Være klar til å ta i mot nye kunder: Kunder som finner veien til nettbutikken har forventninger som stammer fra budskapet i AdWords-annonsen. Dette betyr at inngangssiden fra annonsen må stå i forhold til budskapet. I praksis betyr dette at kommunikasjonen videre inn i nettbutikken er utformet og skreddersydd for de som kommer via AdWords-annonsen.

Raskt over i selskapets vanlige kundebehandlingsprogram
Sørge for at kunder som kommer fra disse kampanjene får en forventet mottagelse - før de går over i selskapets vanlige kundebase og følges opp gjennom tradisjonelle markedsaktiviteter.

Prisene for annonsering må være interessante
Man kan forestille seg at det kan bli kamp om søkeordene og plassering på sidene annonsene vises på. Det vil bety at prisen for annonsering stiger og når et punkt der noen velger å trekke seg. For SGS vil det være nødvendig å vurdere hvor mye man er villig til å betale for en ny handlende kunde. Vi antar at det er langt mer interessant enn å vurdere hvor mye man er villig til å betale for et potensielt antall personer som kan se eller klikke på din tradisjonelle bannerannonse.

Lære av resultatene
Hvis steg 1 er å skaffe flere besøkende til nettbutikken - må steg 2 være å få de til å kjøpe allerede i sitt første besøk. Det er derfor antall nye kunder som har handlet som er vår endelige målestokk for suksess, og det må innhentes opplysninger om dette fra nettbutikken.

Hvor viktig kan dette være for SGS - totalt sett?
Spesielt på privatmarkedet koster det tradisjonelt mye å etablere ny kjennskap og kunnskap om denne virksomheten. Ved å erstatte deler av tradisjonell annonsering med Adwords-kampanjer vil man kunne nå ut til nye kundegrupper på riktig tidspunkt. Vi ser også at mange aktuelle privatkundegrupper er aktive på internett - både i forum og blogger. Det er ikke hver dag det lanseres annonsemodeller som gir oss nye muligheter til å skape respons gjennom sin tekniske oppbygging.
For SGS vil dette kunne få betydning for prioriteringer og aktiviteter i et viktig kundesegment, og slik sett har det betydning for selskapet total sett.

Avsluttende kommentar

Søkemotorannonsering har blitt meget populært bl.a. fordi muligheten for målrettet annonsering er større enn i tradisjonell papirbasert annonsering. Det unike med AdWords-modellen er det faktum at annonsøren kan målrette sine kampanjer ut fra søkeord og geografisk nedslagsfelt og kun betaler for annonsen når noen klikker på den, CPC (cost per click) i motsetning til flere andre som tilbyr søkemotorannonsering (www.sesam.no, www.sol.no og www.active24.no).

Mange søkemotorer tar også betalt for hvor høyt opp annonsøren ønsker å komme på søkeresultatet. Hos Google kan man ikke kjøpe seg til en bestemt plassering.

I følge Nina Furu, www.digi.no regnes annonser i Google Adwords for å være en effektiv form for Internett annonsering. Dette gjelder spesielt for norske søkeord, som gjerne har svært lave klikkpriser fordi AdWords foreløpig er lite kjent blant norske annonsører.
Dette må sies å ha gyldighet selv i dag ett år etter uttalelsen hennes. Når vi søker på norske ord er det ikke mange annonsører som kommer opp utenom internettportaler og –kataloger.

Typiske brukere av AdSense pr i dag er som tidligere nevnt mindre interesse-nettsteder som www.baby.no og www.sprakguiden.no. Disse sidene kan se ut som om de drives av ikke-kommersielle krefter og som har et ideologisk utspring. De kan de ikke måle seg med originalene som www.barnimagen.no eller www.sprakrad.no, som har en profesjonelt utseende side med mer fargerike annonser fra etablerte og kjente annonsører eller ingen annonsering som i sist nevntes tilfelle. Private blogg-steder er også typiske nettsteder som i dag bruker Google AdSense.

Kan Googles annonsemodell få viktige konsekvenser for annonsører og webeiere?

Vi har sett at avtalene man inngår med Google er meget enkle å forstå og bruke. I tillegg kan kunden selv lage sin egen annonse raskt og enkelt og få den publisert umiddelbart. Man slipper å gå veien om kundesentre og selgere samt at man også får god kostnadskontroll blant annet gjennom Google Advertising Professionals. Det er også lett å være enig i og like logikken i disse verktøyene. Vi ser imidlertid noen mørke skyer i horisonten:

Det finnes på nettet en verden av "søppel-sider" som kun har som formål å generere trafikk og produsere klikk. Det er en trussel mot kvaliteten på de besøkende du får som annonsør, men vi mener det er en større trussel for globale aktører enn mindre lokale annonsører.
For en annonsør er det her prøve og feile som gjelder; Kjør en Adword kampanje og analyser hvor stor andel av besøkende/responsen som kommer fra Google-annonser og som gjør det du vil de skal gjøre på nettstedet ditt. Så sammenligner du det med den responsen du normalt har etter tradisjonell internettannonsering.

I Googles argumentasjon skal CTR på din egen side være langt høyere for de som ser din Googleannonse, fordi disse besøkende skal ha høyere kvalitet ved at relevansen skal være høyere. Har du ikke høyere CTR på din egen side på klikkere fra Gooogle-annonsen, kan det være et symptom på at du får din del av all verdens irrelevante klikkere.

I en undersøkelse av Nico Brooks (www.marketingpower.com ) foretatt mellom Google Adwords og Overture viser det seg at Overture faktisk har en høyere CTR på de høyest rangerte søkeordene mens Google skårer bedre først et stykke ned på listen. Dette betyr at Google foreløpig er bedre på de mer spesielle søkeordene. Dette er et forhold som kan ha betydning for annonsører som ønsker å få flest mulig besøkende på kortest mulig tid.
Flere tilbydere av søkeordmarkedsføring har simuleringsverktøy som lar deg sjekke kvaliteten på de søkeord du ønsker deg. Overture har en, og Google har sin egen - så her kan man lett sjekke hvem som forventes å gi høyeste CTR.

Googles annonsemodell er relativt ny og det er fortsatt mulig å kjøpe seg annonser knyttet til det som antas å være attraktive ord og fraser. Det er nærliggende å tro at prisen annonsøren må betale for å komme i kontakt med kunder på gjennom denne måten vil stige i takt med at systemets popularitet øker. Da kan vi se en situasjon der det er de største aktørene som har råd til de viktigste søkeordene på nettet, og at mindre ressurssterke konkurrenter er avskåret fra denne type annonsering.

Gjør dette Googles modell til en e-revolusjon? Vi mener den representerer en ny retning innen internettmarkedsføring, en retning som jobber for brukerens interesser, og at det kan ha kvaliteter i seg som kan gjøre denne formen for annonsering til et betydelig virkemiddel. Mekanismer vi har pekt på som kan undegrave kvaliteten og dermed resultatene for annonsørene , virker sterkere i land med verdensspråk enn i Norge.
I en tid da det fortløpende lanseres nye internettverktøy og konsepter i takt eller utakt med at folks internettvaner endres, mener vi Googles løsninger gjennomslagskraft og at mange vil teste ut systemene.

Kidehenvisninger - litteraturliste

www.google.com
www.kampanje.com
www.propaganda-as.no
www.digi.no
www.synlighet.no

Strauss, Judy, El-Ansary, Adel og Frost, Raymond. 2006
E-Marketing Fourth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall
ISBN 0-13-196902-1

Larsen, Nils Magne. 2003
Markedsføring over Internett. Fagbokforlaget
ISBN 82-7674-820-1
www.marketingpower.com
http://www.marketingpower.com/content29004C284S2.php

Prosjektgruppen har gjennomført brukertest av Adword og etablert konto og klargjort en annonsekampanje november 2005

Prosjektgruppen har gjennoført brukertest av AdSense - og etablert avtale som webeier med Google

http://www.nettredaktor.no/Tjene_penger_pa_web/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=530

søndag, desember 04, 2005

Prosjektblogg


Prosjektoppgaven ble koordinert gjennom vår første felles blogg og 4 arbeidsmøter.